Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Toutes La Vie

Artikel 1: Definities

1.     Toutes La Vie, gevestigd te IJsselstein, KvK-nummer 60660376 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Toutes La Vie, coach of dienstverlener.

2.     De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

3.     Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor de cliënt verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

4.     Met digitale producten wordt bedoeld, de gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten, trajecten, trainingen, cursussen, workshops, online programma’s, massages en andere overeenkomsten, werkzaamheden en facturen van diensten en producten door of namens Toutes La Vie waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Tenzij Toutes La Vie zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3.     Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4.     De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.     Aan eventuele overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

6.     Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling voor een van de diensten van Toutes La Vie houdt in dat je deze voorwaarden aanvaard.

7.     Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

8.     Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze voorwaarden.

9.     Toutes La Vie heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dit vergen.

 

Artikel 3: Offertes of aanbod

1.     Een offerte is geldig tot de door Toutes La Vie gestelde aanvaardingstermijn.

2.     Indien er geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3.     Toutes La Vie kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de cliënt rederlijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.     Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4: Tarieven en betalingen

1.     Alle prijzen die op de website van Toutes La Vie staan, zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW (21%). Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Toutes La Vie bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

2.     De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.     Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn óf inclusief óf duidelijk apart vermeld.

4.     Er vindt ten alle tijden een aanbetaling plaats. Betalingen in termijnen is vervolgens niet uitgesloten, zo lang alle termijnen zijn voldaan voor het einde van een traject. Toutes La Vie is gerechtigd de overeenkomst op te schorten en toegang tot diens diensten stop te zetten totdat de volgende betaling is voldaan.

5.     Indien blijkt dat er meer inspanning benodigd is dan vooraf aangegeven, zal dit tijdig aan de klant kenbaar gemaakt worden. Het uiteindelijke gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Toutes La Vie op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

6.     Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. De dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.

7.     Een eventuele ‘niet goed – geld terug garantie’ is enkel geldig wanneer dit vooraf door Toutes La Vie aantoonbaar is gecommuniceerd en door de cliënt voldaan is aan de daarvoor geldende voorwaarden waar de cliënt akkoord op heeft gegeven bij aankoop van de dienst of het product.

8.     De dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.

9.     Bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment hanteerde prijspeil. De dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt.

10.  Indien nodig ontvang de cliënt een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk, ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan de klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van de dienstverlener.

11.  Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een ander betaaltermijn vermeld is.

12.  Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

13.  Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

14.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.

 

Artikel 5: Informatieverstrekking cliënt

1.     Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig (volgens overeengekomen termijn) beschikbaar aan dienstverlener.

2.     Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Toutes La Vie behandeld deze gegevens vertrouwelijk.

3.     Cliënt vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4.     Stelt de cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de cliënt.

 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

1.     Dienstverlener voer opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2.     Doordat enkele diensten van de dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Dienstverlener stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.     Annulering van een overeenkomst door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 15% van het geoffreerde bedrag.

4.     Wanneer de door Toutes La Vie geleverde diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geldt de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

5.     Indien er ontevredenheid is over een product of dienst van Toutes La Vie, dient dit schriftelijk te worden aangegeven via info@touteslavie.com. Wanneer dit niet of niet binnen het opgegeven termijn gebeurd, vervallen de rechten van de klant op eventuele annulering en restitutie.

6.     Een (losse) coachingsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst: bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend door de dienstverlener.

7.     Een coachingstraject wordt in beginsel voor ten minste 4 maanden afgenomen en wordt na afloop niet automatisch verlengd. Indien de cliënt het traject eerder wenst te beëindigen dan overeengekomen, is restitutie enkel mogelijk wanneer Toutes La Vie vooraf aantoonbaar met de klant gecommuniceerd heeft dat deze geldig is op de door de cliënt aangekochte dienst/product. Indien dit het geval is en de cliënt voldaan heeft aan de voorwaarden voor de niet goed – geld terug garantie is restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk. Indien deze garantie niet geldig is op de door de klant aangekochte dienst/product is restitutie van het reeds betaalde bedrag niet mogelijk.

8.     De dienstverlener behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door de dienstverlener wordt gewijzigd, heeft de cliënt het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door de klant vindt plaats binnen 14 werkdagen na de wijzigen.

9.     Wanneer de klant onverwachts verhinderd is voor een workshop of ander evenement, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
– Tot zes weken voor aanvang van het event: terugbetaling van 100% van de deelnamekosten.
– Tot 4 weken voor aanvang van het event: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten.
– Tot 1 week voor aanvang van het event: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten.
– Binnen een week voor aanvang van het event worden de deelnamekosten niet terugbetaald. 

De cliënt heeft het recht om binnen 48 uur voor een workshop/evenement het aankoopbewijs over te dragen aan een ander persoon. Dit is enkel mogelijk als dit in overleg gaat met Toutes La Vie en de nieuwe gegevens aan haar zijn doorgegeven en indien de andere persoon voldoet aan dezelfde deelname voorwaarden. Bij akkoord van de dienstverlener kan de deelname worden overgedragen. Het overdragen van de betaling wordt door de cliënten zelf geregeld.

 

Artikel 8: (Online) cursus, training, programma, evenement

1.     Indien het aanbod wordt aanvaard en de dienst online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de cliënt.

2.     Cliënt ontvangt na aankoop toegang tot de dienst. De dienst is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de cliënt niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de inhoud van de cursus in delen beschikbaar wordt gesteld is de cliënt bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde inhoud naar rato te vergoeden. Dit is enkel geldig wanneer vooraf door de dienstverlener aantoonbaar is aangegeven dat de cliënt hier recht op heeft. Indien dit het geval is en de klant binnen de gestelde termijn annuleert is er sprake van restitutie van het aankoopbedrag.

3.     De cliënt ontvangt pas toegang tot de inhoud na betaling van het overeengekomen bedrag.

4.     De dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een dienst aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een dienst aan te passen ter promotionele doeleinden.

5.     Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de cliënt met aankoop beoogde. Cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een dienst.

6.     Doordat voor het geven van de dienst in sommige gevallen gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan de dienstverlener niet garanderen dat elke cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7.     Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

8.     Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

9.     De cliënt verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. De client mag in beperkte mate gedeeltes van de inhoud op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Toutes La Vie.

10.  De tijdens de looptijd van de dienst geleverde informatie blijven eigendom van Toutes La Vie. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de inhoud beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

11.  Tijdens deelname aan een dienst kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De cliënt verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

12.  Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

13.  De dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende inhoud onverlet.

 

Artikel 9: Overmacht

1.     In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2.     Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3.     In geval van een B2B overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid schade

1.     Toutes La Vie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2.   Toutes La Vie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3.  De cliënt is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

4.  Cliënt blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een dienst.

5.     In het geval dat de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener aan de klant in rekening is gebracht.

6.  De cliënt vrijwaart de dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 11: Intellectueel eigendom

1.     De intellectuele eigendomsrechten op de door Toutes La Vie aan de cliënt ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij de dienstverlener. Het is de klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2.     Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3.     Bij inbreuk komt de dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4.     Wanneer beeld- of geluidsopnames worden gemaakt tijdens een dienst door de klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan dienstverlener en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.

 

Artikel 12: Bijzondere bepalingen

1.     Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 13: Klachten

1.     De cliënt is verplicht om klanten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Toutes La Vie. Zij streeft ernaar klachten binnen 48 uur te behandelen.

2.     Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 14: Geschilbeslechting

1.     Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

2.     Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting naders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

 

Vragen

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur een e-mail naar info@touteslavie.com.

 

Gegevens Toutes La Vie

Toutes La Vie – Life & Soul Coach

Jan David Zocherstraat 5

3404 AP IJsselstein

www.touteslavie.com

info@touteslavie.com

0657818484
KvK: 60660376

BTW: NL002175231B19